Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2017 (8)


okładkanr3

Od redakcji

Przygotowujemy numer „Parezji”, gdy toczy się dyskusja nad kształtem ustawy o szkolnictwie wyższym, zawierającej zapisy praw i obowiązków akademików. Są środowiska oczekujące proponowanych zmian, ale i takie, które się ich obawiają, choć podejmują starania dostosowania się do wymagań. Dla niektórych planowane zapisy oznaczają całkowite zniknięcie z akademickiej mapy Polski. Trudno mówić o modelowej uczelni, której opisanie pozwoliłoby odpowiedzieć na pytanie: co dzieje się obecnie na uczelni i z uczelnią? Inaczej mówiąc – akademickich teraźniejszości jest tyle, ile środowisk je tworzących. Codzienne funkcjonowanie pracowników uczelni jest oscylowaniem między, nakreślonymi powyżej, skrajnymi wizerunkami, każdodniowym wyborem wartości, za którymi się opowiadamy. Czytelnikom pozostawiamy decyzję, jaką uczelnię, na jakich wartościach budowaną, chcą współtworzyć swoją pracą.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar
Akademickie teraźniejszości
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Stanisław Gajda
Język w nauce (w perspektywie flozofczno-lingwistycznej)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..9 PDF
Marta Kowalczuk-Walędziak
Kilka uwag o (roz)łączności działalności badawczej i dydaktycznej nauczyciela akademickiego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..21 PDF
Cezary Kościelniak
Modernizacja czy stagnacja? Przegląd wybranych wyzwań polskiego szkolnictwa wyższego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..34 PDF

Na nasze zaproszenie

Małgorzata Kowalska, Alicja Korzeniecka-Bondar
Uniwersytet w ryzach myślenia technokratyczno-biznesowego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..51 PDF
Marzanna Morozewicz, Dorota Świdzińska, Joanna Sacharczuk
Mieliśmy marzenia, żeby uczestniczyć w prawdziwym życiu artystycznym
……………………………………………………………………………………………………………………………………..67


Z warsztatu (nie tylko) badawczego

Andrzej Góralski
Jak pisać poezję?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..84 PDF
Jolanta Sajdera
Pułapki w konstruowaniu problemów badawczych z perspektywy doświadczeń badacza edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..117 PDF
Alicja Korzeniecka-Bondar
O trudnościach w pisaniu – uwagi na marginesie lektury tekstów przesłanych do redakcji „Parezji”
……………………………………………………………………………………………………………………………………..127 PDF

Studium recenzyjne

Oskar Szwabowski
Przemyśleć studiowanie. Reconceptualizing Study in Educational Discourse and Practice, red. Claudia W. Ruitenberg
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138 PDF
Piotr Stańczyk
Pedagogia możliwości w ekonomii. Ladislau Dowbor, Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii
……………………………………………………………………………………………………………………………………..145 PDF
Z życia naukowego młodych pedagogów

Maksymilian Chutorański, Aneta Makowska
Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach, Szczecin, 23–24 maja 2017 r.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..151 PDF
Maciej Ciechomski
XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego. Warszawa, 11–16 września 2017 r.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..159 PDF


Stanowiska i listy nadesłane

List Redaktorów Naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Posłów Sejmu RP z dnia 31.10.2017 r.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..166 PDF