Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2023 (20)


okładkanr3

Od redakcji

Panorama doświadczeń, opinii i badań zaprezentowana w niniejszym tomie „Parezji” przekonuje, że sztuka i edukacja, choć być może słabo obecne w polskiej szkole, odnajdują swoje miejsce w placówkach i instytucjach pozaszkolnych. Z jednej strony jest to widoczne w uznaniu prac działów edukacji w placówkach kultury i sztuki, ich działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności, a zatem otwartości dla różnorodnych potrzeb odbiorców, współuczestników kulturalnych i artystycznych przedsięwzięć. Z drugiej strony cieszy
zmiana sposobów traktowania placówek nie zajmujących się działaniami artystycznymi, przedsięwzięć wykorzystujących sztukę do poprawy funkcjonowania pensjonariuszy i budowania poczucia dobrostanu psychicznego.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Edyta M. Nieduziak
(Nie)obecności sztuk w edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Tomasz Adamski
Projekt Wyśniona historia kina na Podlasiu w kontekście autoetnograficznym i edukacyjnym
……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 PDF
Anna Steliga
O książkach mądrych wizualnie. Analiza wybranych uwag krytycznych studentów sztuki
……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 PDF
Wiktoria Różycka
Elementy psychoterapii tańcem i ruchem oraz arteterapii jako działania polimodalne w pracy nad poprawą relacji ze swoim ciałem u kobiet w wieku wczesnej dorosłości
……………………………………………………………………………………………………………………………………..39 PDF

Z pracy sztuką w różnych przestrzeniach społecznych

Jolanta Jastrząb
Artyfikacja jako innowacyjna metoda aktywizacji twórczej seniorów
…………………………………………………………………………………………………………………………………….63 PDF
Michalina W. Klasik
Sekretny Aktywizm na rzecz wspólnoty ludzko-nie-ludzkiej
…………………………………………………………………………………………………………………………………….77 PDF

Z (doświadczeń) praktyki artystów / artystycznej

Michał Klasik
Doświadczenie ciała i przestrzeń symboliczna. Edukacja i sztuka wrażliwego zamieszkiwania
……………………………………………………………………………………………………………………………………..91 PDF
Agnieszka Mroczka
Dziecko jako recytator i interpretator tekstu. Na marginesie konkursu recytatorskiego Dziecięce Interpretacje w Tarnobrzeskim Domu Kultury – refleksje instruktorki i jurorki
……………………………………………………………………………………………………………………………………..103 PDF
Dagmara Stanosz
Którędy? Do sztuki…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..112 PDF

Studium recenzyjne

Marta Krasuska-Betiuk
Recenzja książki Ingi Iwasiów – Odmrażanie. Literatura w potrzebie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Seria Studia Pisarskie, t. 1, 2020, ss. 265
……………………………………………………………………………………………………………………………………..123 PDF
Agnieszka Panas
Śpiewnik Śpiewajmy. Utwory na trzygłosowy chór mieszany z komentarzami wykonawczymi dla dyrygentów jako przykład wzorcowej odpowiedzi na zapotrzebowanie repertuarowe chórów młodzieżowych
……………………………………………………………………………………………………………………………………..133 PDF

Artystycznie / literacko

Aleksander Cywiński
Jubileusz
……………………………………………………………………………………………………………………………………..145 PDF
Magdalena Szpunar
Wiersze
……………………………………………………………………………………………………………………………………..156 PDF

Z życia naukowego

Alicja Delecka-Bury
Sprawozdanie z Międzykulturowej Konferencji Pedagogiki Sztuki „Edukacja przez sztukę dla pokoju” (Ustka 25–28.09.2023 r.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..163 PDF