Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2022 (18)


okładkanr3

Od redakcji

Metoda poznania i niepewność, która poznaniu towarzyszy, stanowią przedmiot refleksji od chwili, gdy rozpoczęto formułowanie pytań o sens i jakość wiedzy. Rozważania starożytnych Greków w tym zakresie, szczególnie sofistów, a następnie Sokratesa, Platona i Arystotelesa, dały początek wielowiekowej tradycji badań teoriopoznawczych (por. Woleński, 2007), których efekty inspirowały generacje myślicieli i badaczy zainteresowanych poznaniem lub rozwijaniem praktyk poznawczych w obszarach poszczególnych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych. Współcześnie, nawet jeśli nie czyni się bezpośrednich odniesień do tej tradycji, to pozostaje się w jej zasięgu. I to nie tylko wówczas, gdy coś o poznaniu próbuje się powiedzieć albo napisać. Podejmowaniu tego tematu musi towarzyszyć świadomość bogatej historii stawiania pytań o zakres możliwego poznania, o jego przebieg, sposoby i skutki. Takich pytań raczej stawiać nie będziemy. Skorzystamy jednak z dorobku poszukiwania na nie odpowiedzi w celu odniesienia problematyki poznania i niepewności do dziedziny edukacji

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Sławomir Pasikowski, Alicja Korzeniecka-Bondar
Metoda i niepewność w badaniach edukacyjnych
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Sławomir Pasikowski
Measurement Uncertainty – its Place in Education Studies
……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 PDF
Magdalena Matusiak-Rojek
Marian Przełęcki i jego wizja poznania (poza)naukowego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..17 PDF
Magdalena Cuprjak
Metoda badawcza – problem z precyzją pojęcia w podręcznikach do metodologii badań na studiach pedagogicznych
……………………………………………………………………………………………………………………………………..30 PDF
Agata Czajkowska
Memory studies – multidyscyplinarna podróż w poszukiwaniu metody
…………………………………………………………………………………………………………………………………….39PDF
Amelia Krawczyk-Bocian
Opowieść narracyjna w obszarze terapeutycznym
…………………………………………………………………………………………………………………………………….55PDF
Elisabeth Desiana Mayasari
Ethical Considerations in Conducting Research with Children
…………………………………………………………………………………………………………………………………….64PDF

Z warsztatu badawczego

Martyna Jarota
Preferencje w wyborze metod gromadzenia i analizy danych studentów kierunków pedagogicznych – refleksja na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..77 PDF
Luana Bruno, Alejandro Iborra
Ad hoc Intervention Programs to Foster the Emotional Management of a Group of Public Service Interpreters, a Group of Telephone Interpreters and a Group of Social Workers
……………………………………………………………………………………………………………………………………..94 PDF

Studium recenzyjne


Martyna Jarota
Metodologiczna rekonstrukcja warunków tworzenia wiedzy – wybrane zagadnienia – recenzja książki Danuty Urbaniak-Zając i Jacka Piekarskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
……………………………………………………………………………………………………………………………………..117 PDF
Sławomir Pasikowski
Niepewności psychometrycznej praktyki. W nurcie odczytań książki Pawła Kleki pt. Trafność pomiaru w praktyce psychometrycznej. Badania empiryczne, Poznań: Wydawnictwo Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
……………………………………………………………………………………………………………………………………..122 PDF
Oskar Szwabowski
Wyzwolić moc bez-silnej edukacji. Recenzja książki Krzysztofa Maliszewskiego Bez-silna edukacja. O kształceniu kruchego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021
……………………………………………………………………………………………………………………………………..128 PDF

Z życia naukowego


Tomasz Kasprzak
O zjazdach socjologicznych w Stanach Zjednoczonych i na Litwie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..135