Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2015 (4)


okładkanr3

Od redakcji

Równość, to jedno z podstawowych praw człowieka, zasada życia społecznego pierwotnie zawierająca sugestię, że poszczególne jednostki są uważane za równe i traktowane jako takie ze względu na cechy konstytutywne natury ludzkiej (rozumność, odpowiedzialność itp.). Współczesne przestrzeganie zasady równości – zwłaszcza w dziedzinie praw obywatelskich, stanowi przejaw uznania jednakowej wartości wszystkich ludzi oraz wiąże się z podkreślaniem potrzeby zwalczania wszelkich form uprzedzeń i dyskryminacji.

Dlatego też refleksja nad nierównością i jej przejawami, będąca przewodnią myślą artykułów zawartych w niniejszym numerze „Parezji”, koncentruje się wokół dookreślanej za każdym razem kategorii równości. Mamy do czynienia z rozmaitymi przejawami nierówności zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Ich konsekwencją są nie tylko różnice w traktowaniu poszczególnych osób czy grup społecznych, ale także ich nierówne szanse i perspektywy życiowe. Nierówności dotyczą także posiadania określonych praw oraz przyznawania ich innym. Jednym z najistotniejszych jawi się obecnie prawo do wyrażania swej odmienności i zachowywania odrębności, co jest zauważalne zwłaszcza w sferze publicznej i wymaga uwzględnienia w edukacji.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar, Przemysław Paweł Grzybowski
Nierówność – problem możliwy do rozwiązania za sprawą edukacji?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Tomasz Leś, Małgorzata Kozak
Filozoficzno-prawne aspekty uzasadnienia prawa do równości w edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..14 PDF
Anna Dąbrowska
Równi i równiejsi. Kompetencja komunikacyjna i edukacyjne paradoksy
……………………………………………………………………………………………………………………………………..26 PDF
Łukasz Kwadrans
Propozycje projektowania zmian w stereotypowym postrzeganiu Romów w Polsce XXI wieku na przykładzie działalności Fundacji Integracji Społecznej PROM
……………………………………………………………………………………………………………………………………..49 PDF


Na nasze zaproszenie

Przemysław Paweł Grzybowski
Patch Adams. Od poczucia nierówności po rewolucję miłości w medycynie i edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..66 PDF


Akademicy na rzecz praktyki

Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król
Przez trudy do gwiazd. Inkluzja i różnorodność w edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..77 PDF

Z warsztatu badawczego

Alina Szwarc
(Nie)równości kulturowe – kilka refleksji dydaktycznych w obliczu tradycji i zmiany
……………………………………………………………………………………………………………………………………..88 PDF
Agata Butarewicz-Głowacka
Nie(równość) szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole – komunikat z badań
……………………………………………………………………………………………………………………………………..101 PDF
Justyna Miko-Giedyk
Wiedza i aktywność nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich
……………………………………………………………………………………………………………………………………..118 PDF

Studium recenzyjne

Bożena Tołwińska, Karolina Grabowska, Sylwia Jankowska
Refleksje z tutorskiego spotkania – o książce Eugenii Potulickiej: Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy
……………………………………………………………………………………………………………………………………..134 PDF
Mateusz Marciniak
Łukasz Goryszewski, Style konsumpcji polskiej klasy wyższej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..143 PDF

Z życia naukowego młodych pedagogów

Zofia Okraj
O konferencji „Sto pytań o kreatywność”, czyli dlaczego warto angażować studentów w działania naukowe i organizacyjne
……………………………………………………………………………………………………………………………………..149 PDF