Informacje dla Autorów:

1. Tekst artykułu należy nadesłać tylko w postaci zapisu elektronicznego w programie Word (jako załącznik w poczcie elektronicznej) na adres e-mail: parezja@uwb.edu.pl. Wydruk na papierze i zapis na płycie CD nie są konieczne.
2. Do przesłanego materiału należy dołączyć dane o autorze/ autorach:
• stopień lub tytuł naukowy,
• miejsce afiliacji,
• numer telefonu kontaktowego,
• adres poczty elektronicznej,
• adres do korespondencji.
3. Autor jest zobowiązany również złożyć oświadczenie, że nadesłany tekst nie był opublikowany bądź przyjęty do publikacji.
4. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.
5. Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów.
6. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej nie będą przyjmowane.
7. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które są opisane na stronie internetowej czasopisma: www.pedagogika.uwb.edu.pl. W zakładce „Parezja” znajdują się „Zasady recenzowania”. Jeśli warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest poprawienie go według wskazań zawartych w recenzji, autor jest zobowiązany do dostosowania się do wskazań recenzenta w terminie trzech tygodni. Po upływie tego terminu artykuł nie zostanie opublikowany.