Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2020 (14)


okładkanr3

Od redakcji

Oddajemy do rąk czytelników XIV numer Parezji poświęcony (nie)pełno(sprawności). Tak sformułowana kategoria otwiera się na bachtinowską polifoniczność znaczeń. Gra słów, jaką zastosowałyśmy w (nie)pełno(sprawności) stanowi istotny impuls patrzenia na to zjawisko z punktu społecznych i psychologicznych uwarunkowań, a tym samym poszukiwania „śladów wrażliwości pedagogicznej” (Jaworska-Wikowska, 2011, s. 163), co stało się jednocześnie celem tego tomu. Kategorię (nie)pełno(sprawności) można odczytywać na wiele sposobów, np. jako pełnosprawność versus pełnoprawność, niepełnosprawność versus niepełnoprawność, sprawność versus niesprawność, choroba versus zdrowie. Sposób odczytywania kategorii niepełnosprawności jest podstawą jej zrozumienia. Nadal potocznie niepełnosprawność jest utożsamiana z chorobą, czy też z obniżoną sprawnością. Powoduje to zawężenie sensu i pominięcie kontekstu, ponieważ nie zawsze niepełnosprawność przecież jest widoczna. Dlatego też autorkom przyświecało szersze spojrzenie na podjętą problematykę, ponieważ zawężenie kategorii „może pociągać za sobą określony stereotyp wizerunku osoby z niepełnosprawnościami” (Chrzanowska, 2015).

Spis-treści-nr3


Od Redakcji

Ewa Gawlik, Justyna Ratkowska-Pasikowska
(Nie)pełno(sprawność)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Jerzy Norbert Grzegorek
Kultura taneczna osób z niepełnosprawnością. Metodyka czy animacja?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 PDF
Dorota Prysak
Nienasycona dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………………………………………………..22 PDF
Ewa Arleta Kos
Funkcjonowanie społeczne dziecka z mutyzmem wybiórczym jako obszar specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
……………………………………………………………………………………………………………………………………..35 PDF

Warsztat badawczy

Wanda Baranowska
Teoria umysłu, oczekiwania społeczne a sytuacja osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera
…………………………………………………………………………………………………………………………………….49 PDF
Beata Gumienny
Źródła zasobów rodziców wychowujących dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
……………………………………………………………………………………………………………………………………..62 PDF
Katarzyna Okólska
Teoretyczne nasycenie w badaniach wykorzystujących procedury metodologii teorii ugruntowanej – z doświadczeń młodego badacza
……………………………………………………………………………………………………………………………………..83 PDF
Katarzyna Podyma
Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie mieszkalnictwa wspomaganego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..92 PDF
Matylda Pachowicz
Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego……………………………………………………………………………………………………………106 PDF
Sonia Jarzombek-Ziemiańska
Znaczenie terapii integracji sensorycznej w funkcjonowaniu dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu)…………………………………………………………………………………………………………………………121 PDF

Życie (jest) szkołą

Aleksander Cywiński
Lekcja życia …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133 PDF