Aktualności:

Numer XXII – Rozwój. Kategoria (nie)oczywista
Redaktorzy naukowi tomu – Katarzyna Szorc, Aneta Makowska
Termin nadsyłania tekstów (w tym recenzji i sprawozdań) – 31 sierpnia 2024

Zaproszenie:
Koniec pierwszej dekady funkcjonowania Parezji można traktować jako czas podsumowań, zakończenia pewnego etapu, ale także rozwijania i wchodzenia na nowe ścieżki namysłu nad edukacją i jej kontekstami.
Rozwój – kluczowa kategoria przygotowywanego numeru – jest jednym z ważniejszych, “palących” pojęć pedagogicznych. W szerokim rozumieniu oznacza wzrastanie, przeobrażenie, przemianę. W pedagogice procesy te zwykle oznaczają przemianę ku “czemuś” – zgodnie z wybranym modelem, koncepcją lub etosem wychowania. Tymczasem pojęcie rozwoju może zmieniać się w zależności od kontekstu, w jakim występuje. Problematyczność rozumienia “rozwoju” pojawia się na wielu poziomach: ontologicznym, epistemicznym, aksjologicznym i w codziennych praktykach edukacyjnych.
W najbliższym numerze chcemy dokonać krytycznego namysłu nad sięgającymi do różnych dyscyplin i tradycji koncepcjami rozwoju człowieka i środowiska, ich aktualnością i możliwymi, nowymi odczytaniami teorii rozwoju. Uważamy, że naszej uwagi wymagają normatywność koncepcji rozwoju człowieka, sposoby jego badania, diagnozy i ich konsekwencje. Rozwój może mieć wymiar osobowy, ale także instytucjonalny. Dlatego zachęcamy do stawiania pytań o przemianę szkół, akademii i innych instytucji związanych z wychowaniem. Nie bez znaczenia są także procesy zachodzące w edukacji pozaformalnej i nieformalnej, zastanówmy się zatem, czy/jak one sprzyjają rozwojowi i czy/jak same się rozwijają?

W ostatnich dekadach pod hasłem “zwrotów”, co można rozumieć jako rozwój, zauważamy przemiany humanistyki oświeceniowej w kierunku nowych, inter a nawet antydyscyplinarnych nurtów humanistyki cyfrowej, performatywnej, prewencyjnej, feministycznej. Warto zatem postawić pytania o ich potencjał, możliwości, wykorzystanie w badaniach pedagogicznych, ale także o przemiany metodologii badań pedagogicznych, które fundowane są na ich podstawie.

Zaproszenie do refleksji nad rozwojem niech będzie przyczynkiem do postawienia pytań o problematyczność i nieoczywistość tej kategorii w kontekście statusu współcześnie rozumianego rozwoju – tak w teorii, jak i praktyce edukacyjnej.

*
Zmiana Zespołu Redakcyjnego Parezji
Rok 2024 jest początkiem nowego etapu funkcjonowania półrocznika Parezja. Po dziesięciu latach działalności i wydaniu dwudziestu numerów zmienia się zespół redakcyjny czasopisma. U podstaw tej decyzji leży jedna z „idei założycielskich” czasopisma, mówiąca o tym że będzie to pismo tworzone przez/i dla młodych badaczy. Wydawanie czasopisma Parezja traktowaliśmy, od początku jego istnienia, jako działanie wspólnotowe członkiń i członków Forum Młodych Pedagożek i Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Dotychczasowy zespół w składzie: Alicja Korzeniecka – Bondar (Uniwersytet w Białymstoku) – redaktor naczelna, Ewa Bochno (Uniwersytet Zielonogórski) – zastępca redaktor naczelnej, Bożena Tołwińska, Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku) – sekretarze redakcji, Maksymilian Chutorański (Uniwersytet Szczeciński), Przemysław Paweł Grzybowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – członkowie zespołu „przekazują pałeczkę” nowemu zespołowi, który tworzą: Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku) – redaktor naczelna; Aneta Makowska (Uniwersytet Szczeciński) – zastępca redaktor naczelnej; Colette Szczepaniak (Uniwersytet Szczeciński), Karol Motyl (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) – sekretarze redakcji; Tomasz Prymak (Uniwersytet w Białymstoku) – członek zespołu.
Życzymy wszelkiego powodzenia i wielu sukcesów Parezji!


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych półrocznik „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” otrzymał 20 punktów.


Komisja ds. rozwoju młodych naukowców Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
oraz
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
zapraszają na Seminarium Naukowe (on-line) poświęcone „Opowieści”
05 marca 2021, godz. 9.00 – 15.00
Więcej informacji (PDF)


List Redaktorów Naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Posłów Sejmu RP z dnia 31.10.2017 r.

Więcej


W „Roczniku Pedagogicznym” tom 39/2016 pod redakcją Marii Dudzikowej ukazał się tekst Marty Kowalczuk – Walędziak pt. „Na mały jubileusz „Parezji” ukazujący nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia. Zainteresowanych odsyłamy do niego PDF